Skip to Main Content
Ik ben op zoek naar
hidden1hidden2

Nieuwe postoperatieve verbandprotocollen voor een optimale genezing

Een team van ervaren chirurgen boog zich over deze vragen tijdens een bijeenkomst over problemen met postoperatieve verbanden. De conclusies van hun bijeenkomst werden onlangs gepubliceerd als Incision care and dressing selection in surgical wounds: Findings from an international meeting of surgeons.

Het team besprak het concept van ongestoorde wondgenezing, dat even relevant is voor acute wonden als voor chronische wonden. De rituele verbandwissels die de bestaande protocollen voorschrijven, veroorzaken onnodige verstoring van het genezingsproces en een risico op besmetting.

Het team concludeerde unaniem dat postoperatieve verbanden te vaak worden gewisseld en dat ongestoorde genezing het beste is. De chirurgen waren het erover eens dat postoperatieve verbandwissels alleen mogen plaatsvinden als daar een klinisch relevante reden voor is, zoals:

 • Verzadigd of lekkend verband
 • Hevig bloeden
 • Vermoedelijke lokale/systematische infectie (bijv. lokale wondpijn, roodheid, zwelling)
 • Mogelijke dehiscentie

In de andere gevallen: laat het verband op zijn plaats!

Bekijk het webinar over 'Chirurgische do's en don'ts'

hidden1hidden2
Surgeon applying dressing post-op

Inzicht in het volledige patiëntentraject

In verband met het streven naar ongestoorde genezing wezen de chirurgen erop hoe belangrijk het is om rekening te houden met het volledige patiëntentraject. Clinici moeten zich volledig bewust zijn van de voordelen van ongestoorde genezing en daarnaast de genezingssituatie, de toestand van de patiënt en de toestand van het verband bij elke stap van het proces beoordelen. Ze zullen zich moeten richten op het concept en de voordelen van een verband op zijn plaats te laten. Een andere factor die ertoe bijdraagt dat ongestoorde genezing beter wordt aanvaard, is opleiding. De arts moet het concept en de voordelen van ongestoorde genezing op een doeltreffende manier kunnen uitleggen aan de patiënt.

Download het Consensusdocument

hidden1hidden2
Patiënt die naar binnen wordt gereden

Opleiding voor clinici en patiënten: toepassing in de praktijk

Rekening houden met het volledige patiëntentraject en begrijpen waarom een ongestoorde genezing moet worden aangemoedigd, is één ding. Om de theorie toe te passen in de praktijk en patiënten ervan te overtuigen dat dit het beste is, is het volgende vereist:

 • Gewoonten veranderen en kiezen voor een nieuwe aanpak
 • Op een andere manier naar de dingen kijken
 • Meer vragen stellen.

De behoefte om meer vragen te stellen ontstaat wanneer u gaat bepalen of de wond van de patiënt al dan niet moet worden verstoord. De verleiding en gewoonte van routineuze verbandwissels zet u ertoe aan de wond na 24 uur te controleren. Maar nu moet u zich een aantal vragen stellen:

 • Waarom de wond verstoren en besmetting riskeren?
 • Wat zoek ik? U denkt misschien dat u op zoek bent naar tekenen van infectie, maar in normale gevallen zijn die pas enkele dagen na een chirurgische ingreep zichtbaar. Wat u na 24 uur ziet, kan worden aanzien voor een infectie, maar is veel waarschijnlijker een ontsteking: een volkomen normale reactie van het lichaam op trauma.
 • Hoe vaak onderneem ik actie op basis van wat ik zie? Hoogstwaarschijnlijk is het antwoord ‘nooit’ of ‘zelden’.

Om een zinvolle verandering door te voeren, moeten clinici zich vragen stellen over protocollen en materialen. Ze moeten beginnen met hun gewoonten, praktijken en denken te veranderen. Het komt er daarbij op aan om de patiënten te leren hun verwachtingen bij te stellen en hen het belang van ongestoorde wondgenezing te doen inzien.

Bekijk het webinar over 'Chirurgische do's en don'ts'

hidden1hidden2
Clinici in gesprek

Een ideaal postoperatief verbandprotocol

Wat is nu een goed protocol voor verbandwissels? Volgens de World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) komt het neer op het volgende: gebruik een verband dat lang kan worden gedragen. Heel wat bestaande protocollen voor verbandwissels zijn gebaseerd op routine, rituelen en gewoonten. Dit betekent natuurlijk dat de dingen worden gedaan volgens een vooraf bepaalde planning en een geheel van rituelen. Het betekent echter niet dat de verbanden worden gewisseld wanneer dit klinisch noodzakelijk is. De aanbeveling van de WUWHS om lang meegaande verbanden te gebruiken ondersteunt het volgende:

De protocollen en voorkeuren voor verbandwissels variëren. De groep van deskundigen was het erover eens dat ongestoorde wondgenezing van wezenlijk belang is en gemakkelijker wordt wanneer we minder afhankelijk zijn van de routineuze protocollen. Routineuze verbandwissels worden gezien als een breder probleem in de wondzorg en gaan voorbij aan de persoonlijke behoeften en voorkeuren van patiënten. Dit geldt zeker voor postoperatieve wonden, waar de protocollen worden toegepast ongeacht de individuele klinische behoefte. Wondzorg is een gebied met specifieke verbandbehoeften. Er moet aandacht worden besteed aan:

 • Individuele behoeften en voorkeuren
 • De wond, het type en de toestand ervan
 • De juiste verbandkeuze; lang meegaande verbanden zijn immers ontworpen om meerdere dagen op hun plaats te blijven

Download het Consensusdocument

hidden1hidden2

Naast een aanpassing van het protocol is ook een mentaliteitsverandering nodig om van ongestoorde wondgenezing een prioriteit te maken in de postoperatieve wondzorg. Deze mentaliteitsverandering kan worden gestimuleerd door zich vragen te stellen over ‘hoe de dingen altijd werden gedaan’ en over wat u als arts doet op het moment dat u een mogelijk onnodige verbandwissel overweegt op basis van een verouderd protocol:

 • Wat is het protocol voor verbandwissels?
 • Hoe vaak hebt u actie ondernomen op basis van wat u zag tijdens uw postoperatieve controle?
 • Zijn er tekenen dat er iets niet klopt (zijn er in het verleden tekenen geweest of controleerde u alleen op basis van het protocol)?
 • Welke rol spelen verbanden – en ongestoorde genezing – bij het verminderen van het aantal SSI?
 • Kan een verbandwissel het risico op besmetting vergroten?

Ongestoorde wondgenezing is mogelijk op basis van een nieuw concept dat de besluitvorming over verbandwissels ondersteunt, een aangepast protocol en materiële ondersteuning in de vorm van lang meegaande postoperatieve verbanden. Op deze manier kunnen de kosten worden verlaagd en - wat het allerbelangrijkste is - de resultaten voor de patiënt verbeterd.

hidden1hidden2
Clinical Learning Hub
We delen wat we hebben geleerd graag met zorgverleners om zo de zorgstandaard te verbeteren. Volg de onderstaande webinars.
Neem contact op